Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. CC Eiendom AS med tilhørende datterselskap (heretter kalt CC) er positive til et lovverk som fremmer respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, som er forenlig med våre verdier.

Med grunnleggende menneskerettigheter menes de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene som følger av blant annet:

Med anstendige arbeidsforhold menes arbeid som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og som gir en lønn å leve av.

For at CC skal kunne utføre sin virksomhet på best mulig måte er vi avhengig av våre leverandører, leietakere og samarbeidspartnere. Vårt mål er at dette samarbeidet skal være tuftet på tillit og åpenhet, og at man har en felles forståelse, holdning, og respekt når det kommer til grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

Loven pålegger CCen informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. CC har gjennomført årlig aktsomhetsvurdering i tråd med lovens intensjon. Dette innebærer kartlegging av leverandørkjeder og leietakere med tanke på de risikoområder åpenhetsloven omfatter. Arbeidet vil være en kontinuerlig prosess for å sikre at mulig risiko blir avdekket, kvalitetssikre om den er reell, og deretter håndtere denne risikoen på best mulig måte.

Spørsmål knyttet våre etiske retningslinjer og vår etterlevelse av åpenhetsloven kan rettes til ccgjovik@cc.no